team1


Publisert: 25.02.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

– Det er skuffende at Pressens Faglige Utvalg (PFU) ikke ville realitetsbehandle Menneskeverds klage på TV2s dekning av assistert selvmord, sier Liv Kjersti S. Thoresen.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Anders Kjøndal

Generalsekretæren i Menneskeverd reagerer på at deres klage ikke ble ansett som så alvorlig at den kvalifiserte for vanlig klagebehandling i PFU, men bare fikk forenklet saksbehandling.

I sitt møte i går støttet PFU sekretariatets konklusjon med «ikke brudd på god presseskikk i klagen mot TV 2».

– Selvsagt er vi skuffet og opprørt over PFUs konklusjon. Klagen har likevel blitt lagt merke til, vi har fått oppslag i media om hva vi synes er kritikkverdig, og vi har opplevd støtte fra ulikt hold. Om disse artiklene har ført til at noen journalister blir mer varsomme neste gang de skriver om selvmord og om aktiv dødshjelp, har vi i hvert fall oppnådd noe, sier Thoresen.

Assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun K. Nybø, skrev i et innlegg både i Vårt Land og i Journalisten at «Assistert selvmord er også selvmord». Hun oppfordret journalistene til å være sparsom med adjektivene i omtale av selvmord, og hun syntes at PFU burde ha gitt Menneskeverd og Horns klager full behandling, fordi det kunne ført til økt bevissthet og debatt rundt medienes omtale av aktiv dødshjelp i norske redaksjoner.

Generalsekretæren i Menneskeverd er enig.

–  Vi ser at norske medier har kastet seg på en bølge der de ofte ukritisk skriver om aktiv dødshjelp. Det er svært viktig at vi har bevisste journalister som tenker igjennom hvordan slike saker bør skrives, sier Liv Kjersti S. Thoresen.

Manglet kritiske røster

Det var i januar i år at nettsiden til TV2 la ut en film der canadiske Craig Ewert drar til Sveits for å ta sitt eget liv på selvmordsklinikken Dignitas.

For første gang i historien sendte Menneskeverd inn en klage til PFU. Organisasjonen reagerer både på at en selvmord blir vist, og at filmen og artikkelen som omtaler visningen, mangler kritiske røster. Noe av det organisasjonen mener er mest kritikkverdig, er at det ikke blir informert om noen hjelpeinstanser der de som får det vanskelig etter å ha sett filmen, kan ta kontakt. Menneskeverd mener at publiseringen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4,9.

PFUs sekretariat begrunnet sin innstilling om ikke brudd på denne måten:

«Sekretariatet kan forstå at filmen, som ble publisert på TV 2s nettsider, vekker reaksjoner. Slik TV 2 har presentert filmen, i en redaksjonell kontekst med forklarende tekst og flere kilder, mener sekretariatet at den påklagede publiseringen ikke innebærer et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.9. Slik sekretariatet ser det, inngår publiseringen i en nettartikkel som tar opp tematikken rundt aktiv dødshjelp. Det vises til at filmen har blitt publisert i en rekke land, at den er kontroversiell og har skapt etisk debatt. Etter sekretariatets mening presenterer TV2 denne filmen som del av en pågående samfunnsdebatt om aktiv dødshjelp. Av den grunn mener sekretariatet at det er etisk akseptabelt og at varsomhetskravet er overholdt.

Det samme gjelder de øvrige artikler som er klaget inn. Selv om disse kan kritiseres for ensidig kildevalg, mener utvalget at dette ikke innebærer brudd på VVpl. punkt 4.9 som advarer mot omtale av selvmord og selvmordsforsøk og særlig med vekt på beskrivelse av metode. Imidlertid minner utvalget om VVpl. punkt 3.2 og kravet til bredde og relevans i kildevalg. Det er ikke presseetisk påkrevd at det i omtalen av samfunnsaktuelle tema skal være både for og imot-stemmer i enhver artikkel. I en løpende samfunnsdebatt, som utvalget oppfatter at de påklagede publiseringene inngår i, er det derfor særlig viktig at redaksjonen tilstreber en balansert dekning over tid.»

Brøt en barriere

– TV2 brøt en barriere ved å vise denne filmen. Selv om den har blitt vist i flere andre land, er det første gang i Norge at et autentisk selvmord vises på film. TV2 skrev selv at det var kontroversielt. Da burde de ha tenkt på hvordan filmen kan oppfattes av sårbare grupper som ser den, påpeker Liv Kjersti S. Thoresen.

Hun er glad for støtten fra overlege Morten Horn, som selv også sendte inn en klage på den samme publiseringen. I et debattinnlegg i Vårt Land i går spør han om pressen er i stand til å håndtere klager mot seg selv. Han mener at TV2 på punkt etter punkt har avveket fra kravet om varsomhet ved omtale av selvmord: Full identitet av personen, detaljert beskrivelse av metoden, samt glorifisering av selvmord «Selvdrap er en fantastisk mulighet», blir det sagt i filmen.

Liv Kjersti S. Thoresen vil utfordre både Norsk presseforbund og Redaktørforeningen til å nøye vurdere om det bør tydeliggjøres om assistert selvmord faktisk er selvmord, og derfor bør omfattes av Vær Varsom-plakatens anbefalinger for hvordan man skriver om selvmord.

– Pressen bør være bevisst sitt ansvar når det gjelder den kjente smitteeffekten for syke og ustabile personer som leser oppslag om assistert selvmord, kommenterer Thoresen.

 

Les: Menneskeverd klager TV2 inn for PFU