Om oss

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Visjon

Menneskeverds visjon er: Et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Mottoet vårt er: Et liv – uendelig verdi

Menneskeverd mener

1. Om livets start og abort
Ethvert menneskeliv starter ved befruktning. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte. Vår alder påvirker ikke vår verdi.

2. Om seleksjon av ufødt liv
Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av diagnoser, egenskaper eller hva man kan prestere. I dag er barn med sykdom og diagnoser særlig utsatt i mors mage. Vi ønsker å gi disse barna et styrket rettsvern.

3. Om livshjelp og dødshjelp
Menneskeverd mener at det å ta liv aldri må bli en helsetjeneste. Vi krenker menneskets iboende verdighet hvis vi ikke har annet å tilby enn å gjøre slutt på det hele.

Les mer om våre standpunkt her

Virksomhetsidé

Menneskeverd bygger på det kristne menneskesynet og Lejeune-erklæringen.

Menneskeverd har tre hovedroller:

1. Aktiv formidling i det offentlige rom med sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet.

2. Være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

3. En aktør som skaper politiske resultater.

Hovedmål

Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning.

Menneskeverd ønsker nedgang i antall aborter, at ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for forskning eller sortering, og økt satsning på livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Hvert enkelt menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt.

Strategi

Menneskeverd driver utstrakt informasjonsarbeid. Vi ønsker å være en stemme for mennesker i livets sårbare faser. Dette tror vi best gjøres ved å løfte frem hva vi er for og ved å komme med gode, konstruktive bidrag i en til tider opphetet debatt. Vi argumenterer helsefaglig og allmennetisk, og fremmer ethvert menneskes uendelige verdi og iboende verdighet, i kraft av å være menneske.

Menneskeverd ønsker å være en troverdig livsvernorganisasjon med faglig tyngde og dybdekunnskap innen livsverntemaer. Vi vil være tydelig på hva vi mener, samtidig som vi streber etter dialog med meningsmotstandere. Med denne strategien håper vi å kunne bidra til å forme holdninger og handlinger i samfunnet vårt og at våre mål oppnås.

Menneskeverds kjerneverdier

 • Være proaktiv
 • Vise respekt
 • Være ærlig
 • Være grundig

Drift

 • Menneskeverd driftes hovedsaklig på medlemskontingenter og gaver
 • Utgir bladet Vern om Livet (medlemsblad)
 • Jobber aktivt med formidling på sosiale medier
 • Produserer undervisningsmateriell og underviser tusenvis av unge mennesker hvert år (konfirmanter og skoleelever)
 • Arrangerer seminarer og samtalekvelder
 • Holder foredrag og temasamlinger
 • Deler ut Livsvernprisen én gang i året (februar)

Bli medlem

Vær med å gi en stemme til de sårbare menneskene i vårt samfunn gjennom ditt medlemskap i Menneskeverd.

Bli Medlem

Gi en gave

Menneskeverd driftes av medlemskontingent og gaver. Tusen takk for at du vil støtte oss!

Gi en gave