– Menneskeverd er svært skuffet over at forslagene om unødvendig fosterdiagnostikk nå har blitt en del av svangerskapsomsorgen for alle gravide. Dette sender et kraftig signal om at mennesker med Downs syndrom og andre diagnoser ikke har den samme beskyttelsen som friske mennesker gjennom svangerskapet. Vi er bekymret for økt abortpress og stigmatisering av allerede sårbare grupper, uttaler Menneskeverds generalsekretær.

Menneskeverd har sammen med Norges Kristelige Legeforening på under en uke samlet over 45 000 underskrifter mot forslagene om unødvendig fosterdiagnostikk. Svært mange mennesker har på denne måten gitt klar beskjed til politikerne om at alle mennesker har lik verdi og at de er bekymret for konsekvensene av å innføre offentlig rutinemessig kvalitetskontroll av det ufødte liv.

Diskriminerende

På Island fødes det knapt mennesker med Downs syndrom, og i Danmark er det svært få etter at de har satt i gang tilsvarende programmer for massetesting:

– Massetestingen som her foreslås, er spesielt målrettet for å identifisere Downs syndrom og noen få andre arvelige tilstander. Vi reagerer kraftig på at den norske staten vil bruke 100 millioner kroner og enorme ressurser for å tilby dette til alle. Når vi vet at ni av ti som får denne beskjeden, tar abort, er dette sterkt diskriminerende overfor dem det gjelder, sier Stærk.

Press til abort

Menneskeverd mener saken dreier seg om likeverd mellom mennesker uavhengig av diagnoser og egenskaper, og ikke kan reduseres til et spørsmål om kvinnens rettigheter:

– Saken er for kompleks til å gjemme seg bak at dette er kvinnens rettighet. Vi kan med dagens teknologi få vite barnets kjønn med en enkel blodprøve, det er per i dag ikke lov i Norge. Hvem skal sette den grensen, og hvor skal grensen settes? Om argumenter som «modernisering» og «gammeldags» stadig skal gjelde, så har vi et stort problem. Skal foreldre kunne ta stilling til om barnet er gutt eller jente eller om barnet har diabetes?   Jeg tror vi må bli bedre på å debattere og være ydmyke i møte med etisk problematiske spørsmål, sier informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Kristin Rudstaden.

– Mange gravide forteller dessuten om et stort press til å ta abort, og dette presset vil øke med dette forslaget. Selv om det er frivillig, vil de aller fleste oppleve dette som en anbefaling på lik linje med øvrig svangerskapskontroll. Det er opp til politikere fra alle politiske partier å bedre støtteordningene og sørge for god informasjon og veiledning i forbindelse med at det innføres fosterdiagnostikk til alle, sier Rudstaden.

Manglende helsegevinst

Menneskeverd stiller seg svært kritisk til at de dyptgripende forslagene ble fremmet uten nødvendig utredning og debatt. Det er et demokratisk problem at ulike fagmiljøer og interesseorganisasjoner ikke får komme med innspill gjennom lovprosessen. Vi er spesielt kritisk til manglende dokumentasjon av helsegevinst siden dette har vært et så sentralt premiss for flertallet i Stortinget:

– Det er ikke dokumentert helsegevinst eller at liv kan reddes ved disse metodene. Siden dette er et så sentralt premiss, så burde dette vært dokumentert og debattert. Dessuten så vil de ulike forslagene sannsynligvis føre til flere aborter også på friske foster på grunn av usikre prøvesvar, sier Stærk.