Økonomi veier tungt hos en potensiell familie når de skal velge å beholde et barn eller ta abort. Dagens system for foreldrepenger gjør det vanskelig for vanskeligstilte å beholde barnet og gagner kun de ressurssterke. Dagens ordning er dermed i strid med velferdsamfunnets intensjon, mener lege og forsker Anne Eskild. Når flere studier viser at en av hovedgrunnene til abort er dårlig økonomi, er det på tide at politikerne gjør noe med dette, bekrefter Liv Kjersti Skjeggestad. Det er dessuten bred politisk enighet om at aborttallet må ned og som et av virkemidlene bør engangsstønaden høynes til minimum 150 000 kroner, foreslår Skjeggestad. Les mer