team1


Publisert: 27.11.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Ny undersøkelse viser at norske medisinstudenter er kritiske til eutanasi og legeassistert selvmord. Det fremkommer av en ny undersøkelse.

En av tre mener imidlertid sistnevnte bør legaliseres ved dødelig sykdom. Det viser en studie publisert i Tidsskriftet til Den Norske Legeforeningen. 531 medisinstudenter har svart på en spørreskjemaundersøkelse, der hovedspørsmålet lød: ”I Nederland er eutanasi og legeassistert selvmord tillatt ved somatisk og psykiatrisk sykdom med uutholdelig lidelse uten utsikt til forbedring. Ta stilling til følgende påstander angående Norge”. – Spørsmålet er viktig fordi en eventuell lovfesting av disse praksisene vil gi legene en helt ny rolle, skriver Magnus Andreas Nordstrand og medarbeidere.

Norske medisinstudenter er kritiske til eutanasi. Foto: Health Care

Norske medisinstudenter er kritiske til eutanasi. Foto: Health Care

Et mindretall sier ja

Resultatene viser at kun et mindretall mener eutanasi og legeassistert selvmord bør bli lov. Legalisering av sistnevnte ved dødelig sykdom hadde størst tilslutning (31 %), mens nesten like mange var usikre (28 %). Få støttet legalisering ved andre tilstander (opptil 7 %). Sammenliknet med funn i befolkningsundersøkelser er en betydelig lavere andel av medisinstudentene for legalisering, og kvinnelige studenter er mindre aksepterende enn menn. Et nytt og interessant funn er at verken religiøs tilhørighet eller religionens viktighet representerer tydelige skillelinjer mellom tilhengere og motstandere av legalisering.

Konklusjon

I denne studien mener flertallet av medisinstudentene enten at eutanasi og legeassistert selvmord ikke bør tillates eller ikke hadde noen bestemt oppfatning. Et mindretall var åpne for praksisene ved terminal sykdom. Spørreskjemaet er basert på internasjonalt anerkjente definisjoner. Disse bør benyttes i fremtidige studier, noe som også vil lette sammenlikningen av resultater nasjonalt og globalt. Det er etter vårt syn dessuten behov for nye studier omkring norske legers og sykepleieres holdninger og praksis i forbindelse med temaet.

Hovedbudskap

  • Kun et mindretall av medisinstudentene i denne undersøkelsen mener at eutanasi og legeassistert selvmord bør bli lov
  • Legalisering av legeassistert selvmord ved terminal sykdom hadde størst tilslutning, mens få støttet legalisering ved andre tilstander
  • Sammenliknet med funn i befolkningsundersøkelser er en betydelig lavere andel av medisinstudentene for legalisering

Les resten av artikkelen fra Tidsskrift fra Den Norske Legeforeningen

Les hele studien, “Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord”