team1


Publisert: 03.01.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Siden 2001 har 17 fostre, som var gamle nok til å leve, blitt abortert. Nå skal det skje en lovendring som forbyr abort etter 22. svangerskapsuke.

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: iStock

17 friske fostere har blitt abortert

Uklar lovgivning har ført til at en rekke friske fostre har blitt abortert de siste årene. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i løpet av en tiårsperiode ble 17 aborter gjennomført i uke 22 og 23. Mens det mellom 2001 og 2009 ble det utført fem ulovelige aborter, ble det utført tolv ulovelige aborter fra 2010 til 2011. Det melder NRK.

Etter at jordmødre ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet i mai 2011 slo alarm om at det ble foretatt abort av et friskt foster, ble praksisen endret. De ansatte ved fødavdelingen på Rikshospitalet reagerte på at fostrene som var abortert var uvanlige store og at de måtte forta slike senaborter samtidig som de arbeidet med å redde livet til premature barn. Noen av barna hadde et hjerte som slo imellom 45 og 90 minutter før de døde. I et helt år sendte jordmødrene fortvilte brev til myndighetene om at de fryktet at abortene de måtte utføre, var ulovlige. Ingen aborter har blitt gjennomført etter uke 22 siden 2011, men praksisen skal nå lovfestes. Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helsedepartementet sier til NRK at abort ikke skal skje på fostre som har mulighet for å kunne leve. – Et forslag til ny forskrift blir snart sendt ut på høring, sier Erlandsen.

LES OGSÅ: Abort på overtid

Ikke tydelig nok

Dagens abortlov legaliserer abort etter 12. svangerskapeuke dersom mor er fysisk eller psykisk syk (§ 2, bokstav a), eller tungtveiende sosiale grunner taler for dette (§ 2, bokstav b). Er det grunn til anta at fosteret er levedyktig, har ikke kvinnen rett på abort selv om disse vilkårene er oppfylt. I merknadene til abortloven blir 22. svangerskapsuke nevnt som en veiledende grense.

Den sentrale abortklagenemnda, som innvilget abortene fra 2010, gjorde det fordi de tolket uke 22 som en veiledende, og ikke en absolutt grense.
– Det viser at forskriften og loven ikke har vært tydelig nok, sier Olaug Bollestad som er helsepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti til NRK. – Loven har ikke har fungert optimalt, slik tanken var. Derfor er KrF glad for endringen. Dette skulle jo egentlig ikke ha skjedd, sier Bollestad til statskanalen.

Ekspertgruppe

Etter at saken ble kjent satte Helsedepartementet ned en uavhengig ekspertgruppe som har vurdert abortloven. Gruppen leverte sin rapport i april 2013, og de slår fast at det har vært både betydelige ulikheter og uklarheter i hvordan loven forstås og praktiseres. Ekspertene anbefaler at den absolutt siste dagen et foster kan bli abortert, er etter 21 uker og 6 dager i mors liv. – Denne grensen kan med fordel også settes enda lavere, sier Liv Kjersti S. Thoresen. – I rapporten fra ekspertgruppen kommer Reidar Pedersen, forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, med tilrådning om at den veiledende tidsgrensen bør være 20 uker og 6 dager for når svangerskapsavbrudd ikke lenger kan innvilges, da det finnes feilmargin i hvor mange uker gammelt fosteret kan være, sier Thoresen. Pedersen skriver i rapporten at “Fostre som estimeres til å være 21 uker og seks dager kan i realiteten være mer enn 23 fullgåtte uker eller en del yngre enn estimatet.”

Redder barn i 21. uke

Ola Didrik Saugstad er overlege i nyfødtmedisin ved Rikshospitalet og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Han mener vi ikke kan lukke øynene for fremskrittene som skjer i utlandet. – I for eksempel Japan er det rapportert om barn nede i 21 uker som overlever. Det har jeg selv sett noen få eksempler på i utlandet, men aldri i Norge. Det interessante er at en del foreldre er opptatt av at de aller, aller minste bør behandles i Norge, sier overlegen til Dagen. Overfor VG utdyper overlegen at han både i Polen, USA og Italia har sett at de jobber for å redde barn på 21 uker. Saugstad mener at det er viktig å ha en sikker margin mellom senabortgrensen og alderen for potensielle levedyktige fostre.

Abortloven

  • Abort ble tillatt i Norge i 1964.
  • Lov om svangerskapsavbrudd trådte i kraft i 1976.
  • Innen den 12. uke kan kvinnen selv ta avgjørelsen om abort.

Etter den 12. svangerskapsuke kan abort utføres når:

  • Det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse.
  • Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon.
  • Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.
  • Graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.
  • Kvinnen er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet.

 

Kilde: Lovdata

2 Delinger