team1


Publisert: 22.06.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Liv Kjersti S. Thoresen er glad for at bioteknologirådet har bedt myndighetene om å iverksette tiltak for å skaffe nødvendig kunnskap om den behandlingen norske par får med PGD-behandling.

Tekst: Kristin W. Malmin Illustrasjonsfoto

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) er en genetisk undersøkelse av befruktede egg for å finne friske embryoer for bruk til assistert befruktning. Behandlingen tilbys norske par hvor én eller begge er bærer av en alvorlig arvelig sykdom som det er stor fare for at et kommende barn kan arve.

Nylig ba bioteknologirådet myndighetene om å iverksette tiltak for å skaffe nødvendig kunnskap om omfanget, kvaliteten og utfallet av behandlingen norske pasienter får med PGD. Rådet mener at mangelen på slik kunnskap er en svakhet ved dagens PGD-tilbud, og et problem for kvalitetssikring og politisk debatt.

Bioteknologirådet opplyser at mellom 20 og 40 norske par hvert år søker om PGD. Et stort flertall av søknadene innfris. Parene som får innvilget PGD, får behandling i Sverige eller Belgia. Bioteknologirådet kjenner ikke til at det finnes noen oversikt over hvor mange norske barn som er født etter PGD, eller noen kunnskap om hvordan parene som gjennomfører PGD opplever behandlingsprosessen.

– Det er bra at bioteknologirådet har bedt myndighetene om å iverksette tiltak for å skaffe nødvendig kunnskap om den behandlingen norske par får med PGD, sier Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd.

PGD er en omstridt behandlingsmetode, da det forutsetter en gradering av menneskelivet ut i fra egenskaper/sykdomstilstand. Derfor er Menneskeverd prinsipielt imot denne metoden. Dersom metoden i det hele tatt skal tillates, mener vi at den må begrenses til tilfeller av alvorlige, arvelige sykdommer som innebærer tidlig død i barnealder og store smerter, uten symptomatisk livsforlengende behandling.

Les uttalelsen fra Bioteknologorådet om preimplantasjonsdiagnostikk her.