team1


Publisert: 20.06.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I 2016 hadde den gratis veiledningstjenesten Amathea rekordmange konsultasjoner med gravide kvinner og par.

(Først publisert i Vern om Livet 02/17 – Menneskeverds medlemsmagasin. Stå opp for menneskeverdet og sikre deg fremtidige utgaver ved å bli medlem her.)

– Gjennom mine 11 år som veileder i Amathea har jeg aldri opplevd at noen kvinne har basert valget sitt på kun én årsak, sier Tove Merethe Lorentzen.

Lorentzen arbeider som veileder for Amathea i Nordland, der stiftelsen har egen avdeling. Hun har bakgrunn som helsesøster. Gjennom 11 år har hun tatt imot kvinner, jenter og menn som har hatt spørsmål knyttet til seksualitet, graviditet og abort.

Oppfyller kvinners rett til informasjon

Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alternativ til Abort i Norge (AAN). I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. Formålet ved tjenesten ble samtidig endret til å styrke kvinner til å gjøre egne valg. I dag har stiftelsen 30 ansatte fordelt på 13 veiledningskontorer rundt om i landet. Tjenestetilbudet er et supplement til helsetjenesten og arbeider med å oppfylle den retten kvinner og par har til informasjon og veiledning som lov om svangerskapsavbrudd slår fast. Stiftelsen er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Amathea har også telefonvakt fra mandag til fredag kl. 08.00-20.00 og Chat-tjeneste mellom kl. 16.00 og kl. 20.00.20

En tidkrevende prosess

Amathea tar imot henvendelser fra alle kvinner i fertil alder. Den typiske brukeren er likevel kvinner i slutten av 20 års alderen.

– Det handler ofte om at mange befinner seg i utdanning i løpet av denne tiden, sier Lorentzen, og legger til at de også får henvendelser fra jenter helt ned i ungdomsskolealder.

– De yngste vet ofte ikke at de er gravide før grensen for selvbestemt abort. Etter 12. uke må søknad om abort behandles i lokal nemnd. Gis det avslag der vil saken sendes til sentral klagenemnd. Det er ett større apparat rundt det å få tatt en senabort, hvis jenta velger det, sier hun.

Veilederne i Amathea er opptatt av å bruke god tid med brukerne. Lorentzen understreker at denne type veiledning handler om prosesser, og at tiden er det beste hjelpemiddelet for å gjøre et veloverveid valg som man skal leve med videre.

– Det er ikke lett å sette seg ned på et legekontor der det ofte er lange køer og mange andre behov. Man finner sjelden roen til virkelig å komme inn i problematikkens kjerne hos en lege som har mye annet på programmet, sier hun.

Årsrapporten til Amathea (2016) viser at nesten 70 prosent hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste som lege eller sykehus før de kontaktet Amathea.

– Mange tar først kontakt med helsestasjon eller annen helsetjeneste hvis de mistenker at de er gravide og ønsker å ta en graviditetstest. Hvis den viser seg å være positiv og dette ikke er planlagt, kan det fort bli vanskelig. Da er det viktig at det finnes noen som har ekstra tid, ressurser og kompetanse til å snakke med disse jentene og kvinnene. Noen som kan lytte, bistå med veiledning og tilby flere oppfølgingssamtaler.

Noen kommer alene. Andre har med seg barnefar eller nær familie. Gjennomsnittlig har brukerne rundt tre samtaler før de klarer å ta et valg. Lorentzen presiserer at de som veiledere kun er med kvinnene og jentene på prosessen. De er ikke der for å påvirke dem i en eller annen retning.

– Det er sjeldent at vi faktisk vet hva den enkelte kvinne velger, sier hun.

Lorentzen oppdager heller valget deres i etterkant ved at de samme kvinnene deltar på ulike kurs eller andre tilbud som Amathea tilbyr sine brukere. De har tilbud på begge sider; både til dem som ønsker å fortsette graviditeten og dem som vil avslutte den.

Gir ikke råd

Hvordan går du inn som rådgiver inn i en situasjon når kvinnen er usikker på om hun vil fortsette eller avslutte graviditeten?

– Råd gir vi sjelden, vår rolle er primært å gi veiledning. Vi arbeider ut ifra noe som kalles for empatisk kommunikasjon der vi hele tiden legger vekt på å ta utgangspunkt i kvinnens situasjon. Hva opplever hun som kaotisk? Hva ønsker hun å snakke om? Dette kan variere fra jente til jente. Mange oppsøker oss den samme dagen som de har tatt en graviditetstest. Noen er i en sjokkfase. Da forteller jeg at dette er normalt, og at det mange som har helt lignende reaksjoner. Det synes de fleste er trøstende å høre, sier Lorentzen.

Hun mener det er viktig å la kvinnene tørre å stå i følelsene.

– De fleste i dag har det så travelt. Når det kommer til spørsmål rundt graviditet og abort, er det mye bedre å bruke god tid enn å haste seg inn i et valg. Jeg opplever at de fleste greier å stå i en slik situasjon og deretter lande på et valg, forklarer hun.

Kvinnens historie

I en brukerundersøkelse som Amathea har utført, fant de ut at hele 42 prosent av samtalene dreide seg om økonomiske rettigheter.

– Veldig mange av de som tar kontakt med oss, begynner raskt å vurdere sin egen livssituasjon. De ser på omstendigheter som barnefar, lærlingtid, jobb, bolig og studium. Hvordan løser en ung student det å skulle forsørge et barn alene? Vi går inn i deres livssituasjon og hjelper dem konkret der de ønsker økonomisk rådgivning. I tillegg kopler vi dem som ønsker, til rådgivning hos NAV. For mange er det litt lettere å ta kontakt med oss om konkrete spørsmål som for eksempel økonomi. Under samtalen oppdager vi ofte at dette er bare en liten del av det problemstillingen består av.

– Hvilke politiske tiltak mener du er viktige for å redusere antall aborter? 

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det er sjelden at det er én enkelt problemstilling som er grunnlaget for våre samtaler med kvinnene. Livet er ofte mer komplisert enn som så. I tillegg er vi forsiktige med å gå inn i politiske diskusjoner og knytte oss til saker som ulike partier fronter. Ettersom vi er politisk- og religionsnøytrale, forholder vi oss primært til kvinnenes historier. Et valg om å fortsette graviditeten eller ikke har aldri vært lett, og vil aldri bli lett når forholdene ikke ligger til rette for det. Situasjonen tilhører kvinnen og er ofte sammensatt. Det er vårt utgangspunkt, avslutter Lorentzen.

Amathea tilbyr:

Aldri tidligere har så mange gravide tatt kontakt med Amathea som i fjor. Den gratis rådgivningstjenesten hadde 13 970 konsultasjoner – 11 prosent flere enn året før.

  • Generell helseopplysning for forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor området samliv og seksualitet
  • Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd
  • Samtale underveis og etter fullført svangerskap
  • Samtale før og etter abort
  • Individuell rådgivning og helsehjelp innen fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål som seksuell og reproduktiv helse
  • Spredning og overføring av kompetanse til helsepersonell og studenter via hospitering, kurs og annen opplysnings- og opplæringsvirksomhet

Kilde: Amatheas årsrapport for 2016

120 Delinger