2. november skal KrF velge å gå i Regjering med enten venstre- eller høyresiden i norsk politikk. I begge tilfeller bør partiet stille ultimatum mot sortering i fosterstadiet, uttaler Menneskeverds generalsekretær.

KrF er i en historisk posisjon til å bestemme om det er høyre- eller venstresiden i norsk politikk som skal sitte med regjeringsmakt fremover. Posisjonen gir mulighet til å tvinge frem et grunnleggende verdivalg om det norske samfunnet fremdeles skal sortere etter egenskaper i fosterstadiet. Dette innebærer å fjerne §2c i abortloven som gir rett til abort ved alvorlig sykdom hos fosteret og adgangen til tvillingabort.

– Menneskeverd har som politisk uavhengig organisasjon ingen mening om KrF sitt retningsvalg. Uavhengig av hvilken side partiet vil samarbeide med, bør KrF utnytte den politiske situasjonen til å stille et sorteringsultimatum mot abortlovens §2c og tvillingabort til sine fremtidige samarbeidspartnere. Dette kan vise seg å være den eneste historiske muligheten til å gjøre noe med den grove diskrimineringen i vårt lovverk – en mulighet KrF ikke kan la gå fra seg, sier Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd.

Les VG-saken her.

«Sorterings-paragrafen»
På landsmøtet i 2013 tapte den delen av Høyre som ønsket å fjerne §2c i abortloven. Dette innebar at KrF sto igjen alene med sitt standpunkt om å fjerne «Sorterings-paragrafen». Arbeiderpartiet har tradisjonelt ikke ønsket noen endringer i abortloven og har vært kritisk til å gjøre justeringer.

– 2c har i tiår bidratt til å så tvil om fosterdiagnostikkens formål. Spesielt de genetiske testene tidlig i svangerskapet har vist seg å primært avdekke foster med Downs syndrom. Beregninger gjort av Medisinsk Fødselsregister viser at ni av ti velger abort etter påvisning av Downs syndrom i svangerskapet. Når NIPT-testen nå er godkjent i Norge, så vil enda flere foster med Downs syndrom bli oppdaget.

– Det er på tide å fjerne denne grovt diskriminerende delen av vårt lovverk. Det er neppe lovgivers intensjon å utrydde pasientgrupper, men vi vet at ni av ti gravide som oppdager at barnet har Downs syndrom, blir abortert, sier Dahle Stærk.

Tvillingabort
Nordiske kvinner tar abort på tvillinger i Norge fordi Sverige, Danmark og Finland har en langt strengere praksis. Etter en vurdering av loven i 2016 konkluderte Helsedirektoratet med at praksisen ikke er i strid med abortloven. Det var imidlertid aldri lovgivers intensjon å åpne for tvillingabort – en svært omdiskutert praksis som har møtt stor motstand i befolkningen. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering ved at man aksepterer at antall fostre i seg selv gir adgang til abort. Og om et av barna i mors liv bærer en sykdom, er det nå åpnet opp for å kunne utføre en selektiv abort på den ene tvillingen.

– Jeg tror vi kan kalle dette en ekstremvariant av sorteringssamfunnet. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering. I dag kan man få abort hvis en av tvillingene har Downs syndrom eller annet utviklingsavvik. Man kan altså velge bort den tvillingen med de egenskapene man ikke ønsker. Samtidig vet vi at faren for spontanabort på den gjenlevende tvillingen øker. Dette er en grusom praksis som må opphøre, sier Stærk.

Historisk mulighet
Det er ikke gitt på forhånd hvilket av de to alternativene som vil gi gjennomslag for å avslutte dagens sortering av menneskeliv. FrP har tradisjonelt hatt få innvendinger mot liberaliseringer av bioteknologiloven. Det var under Høyres statsråd at tvillingabort ble stadfestet som i tråd med norsk lovverk. Samtidig har Arbeiderpartiet programfestet tidlig ultralyd for alle gravide – ikke bare de over 38 år – et forslag som trolig vil føre til at så godt som alle med Downs syndrom vil bli fjernet.

Se pressemeldingen: KrF bør sette sorteringsultimatum