team1


Publisert: 04.12.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I desember skal parlamentet i Canada ta stilling til om de skal utvide retten til aktiv dødshjelp til barn. 

Canada legaliserte aktiv dødshjelp 17. juni 2016 etter at Høyesterett («Carter-dommen») året før fant det konstitusjonsstridig med et totalforbud mot hjelp til selvmord. Begrunnelsen var at et slikt forbud krenker borgernes integritet, gjennom å «tvinge» alvorlig syke pasienter til å ta sitt eget liv mens de ennå er spreke nok til å gjennomføre det for egen ånd. I dag kan man få innvilget legeassistert selvmord dersom man lider av «en seriøs, uhelbredelig sykdom eller funksjonshemming», man besitter en «fysisk eller psykologisk lidelse som er utålelig for dem» og hvis en naturlig død vil være i «overskuelig fremtid», uten at det er nærmere definert. To uavhengige leger (eller sykepleiere) må godkjenne pasientens forespørsel. Det skal være en 10 dagers «refleksjonsperiode», men dette er ikke obligatorisk.

Utvidelse av lovverket 
Allerede i desember 2016 uttalte føderale myndigheter at Council of Canadian Academies (CCA) skulle undersøke, utrede og komme med anbefalinger om utvidelse av lovverket som regulerer dødshjelp. Dette gjaldt spesielt tre områder: 1. Utvidelse av dødshjelp til såkalte «modne barn» 2. Dødshjelp til personer som ikke er samtykkekompetente, men som tidligere har gitt sin tilslutning til å avslutte livet sitt. 3. Dødshjelp på kriteriet psykisk lidelse alene. Saken om en eventuell liberalisering av lovverket skal opp i parlamentet nå i desember.

Tidligere i år publiserte Journal of Medical Ethics artikkelen Medical Assistance in Dying at a paediatric hospital som er utarbeidet av en komité ved et barnesykehus i Toronto. Artikkelen implementerer og støtter forslag om dødshjelp til mindreårige. Dette begrunnes blant annet med at barn i dag har rett til å avslutte livsforlengende behandling. Forfatterne av artikkelen ser ikke noen prinsipiell forskjell mellom et barns rett til å velge behandlingsbegrensning og deres rett til å velge å avslutte eget liv ved hjelp fra en lege. Konklusjonen er død i begge tilfeller. Denne artikkelen vil trolig legge føringer og anbefalinger for den videre politikken på dette området.

Oppsiktsvekkende
Det mest oppsiktsvekkende med forslaget, og som har skapt mest debatt i Canada, er at legene ved barnesykehuset gir sin støtte for at «modne barns» ønske om å bli tatt livet av skal respekteres – tross foreldres innsigelser. De går til og med så langt at de argumenterer for at et barns ønske og valg om å dø kan holdes skjult (konfidensielt) for foreldrene inntil døden har inntruffet.

Usually, the family is intimately involved in this decision-making process. If, however, a capable patient explicitly indicates that they do not want their family members involved in their decision-making, although healthcare providers may encourage the patient to reconsider and involve their family, ultimately the wishes of capable patients with respect to confidentiality must be respected.

Kontroversiell praksis
Aktiv dødshjelp til mindreårige er kun lovlig i Belgia og Nederland. I Belgia er det ingen nedre aldersgrense, mens i Nederland er denne grensen satt til 12 år.

1 Delinger