team1


Publisert: 13.10.21  Skrevet av: Kristin Rudstaden, Fagansvarlig

Den nye regjeringen foreslår i sin plattform å sette ned et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.

Menneskeverd er bekymret for at dette er første steg på vei mot en utvidelse av abortloven, noe som radikalt vil svekke fosterets rettigheter i Norge. Vårt håp er at utredningen kan lede til at nemndene blir ytterligere utbedret, slik at de enda bedre ivaretar både mor og barn, og at ordningen blir enda bedre rustet til å fungere godt i møte med komplekse saker.

Menneskeverd er også svært glade for at tvillingfostres rettigheter ikke er svekket i Hurdalsplattformen. Arbeiderpartiet lovte før valget å endre abortlovens formuleringer om tvillingabort i løpet av 100 dager. Endringen av abortloven i 2019, der tvillingabort måtte avgjøres av nemnd, var en viktig presisering av at barnets rettsvern før fødsel skal gjelde uavhengig av antall. Det ville være et stort skritt tilbake om moren og barnet ikke skulle få prøvd sin sak i nemnd. Dette gir en viktig rettsikkerhet for dem begge.

Menneskeverd er svært kritisk til å fjerne nemndene – en ordning som ivaretar grunnleggende rettigheter både for moren og barnet. Vi ønsker at nemndbehandlingen skal fungere godt og ivareta mor og barn best mulig. Å se på nemndens navn, rolle og funksjon kan føre til en bedre ivaretakelse av moren og barnet, men en fjerning av nemnden fire måneder ut i svangerskapet vil gjøre at saken ikke blir prøvd i en rettsinstans.

I det videre arbeidet med nemndordningen mener vi det er en forutsetning at man utreder hvorfor Sverige har dobbelt så høy forekomst av senabort som i Norge. Vi må få større klarhet i hvilken rolle lovverket spiller for hvor mange som tar abort. Debatten det siste året har også fått frem en rekke historier som viser hvordan nemnden kan fungere som en beskyttelse for dem som er under press for å ta abort. Dessuten må en utredning reflektere sammenhengen mellom den teknologiske utviklingen som har gitt oss enormt mye kunnskap om fosteret vi bærer på.

Vi lever i en tid hvor gravide kan følge utviklingen til barnet i magen fra uke til uke. Fra neste år vil de fleste gravide se sitt kommende barn på ultralyd allerede før dagens abortgrense. Med den kunnskapen vi i dag har om fosteret som et menneske og den faste utviklingen i fosterlivet, er det et paradoks at flere partier vil svekke og ikke styrke fosterets rettigheter.

Foto: Arbeiderpartiet