team1


Publisert: 01.06.22  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

På en pressekonferanse i dag varslet regjeringen at de vil oppnevne et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Menneskeverd er glad for at regjeringen går bredt til verks i sammensetningen av utvalgsmedlemmene og vil trekke inn kompetanse på både arvelige sykdommer og tilstander, på utviklingsavvik, filosofi og etikk, innen diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide og erfaring fra abortnemnd, slik at de ulike synene på spørsmålene det skal tas stilling til er representert. Vi er også glade for at regjeringen beskytter helsepersonells reservasjonsrett og vil forebygge svangerskapsavbrudd, men vi er bekymret for at mandatet om å «vurdere alternativer til dagens abortnemnder» legger en for sterk føring i retning av å utvide abortgrensen.

En utvidelse av abortloven vil radikalt svekke fosterets rettigheter i Norge. Menneskeverd er svært kritisk til å fjerne nemndene – en ordning som ivaretar grunnleggende rettigheter både for moren og barnet. Vi ønsker at nemndbehandlingen skal fungere godt og ivareta mor og barn best mulig. Å se på nemndens navn, rolle og funksjon kan føre til en bedre ivaretakelse av moren og barnet, men en fjerning av nemnden fram til uke 18, som er fire måneder ut i svangerskapet, vil gjøre at saken ikke blir prøvd i en rettsinstans. Vårt håp er at utredningen kan lede til at nemndene blir ytterligere utbedret, slik at de enda bedre ivaretar både mor og barn, og at ordningen blir enda bedre rustet til å fungere godt i møte med komplekse saker.

I det videre arbeidet med nemndordningen mener vi det er en forutsetning at man utreder hvorfor Sverige har dobbelt så høy forekomst av senabort som i Norge. Vi må få større klarhet i hvilken rolle lovverket spiller for hvor mange som tar abort. Debatten de siste årene har også fått frem en rekke historier som viser hvordan nemnden kan fungere som en beskyttelse for dem som er under press for å ta abort. Dessuten må en utredning reflektere sammenhengen mellom den teknologiske utviklingen som har gitt oss enormt mye kunnskap om fosteret vi bærer på.

Vi lever i en tid hvor gravide kan følge utviklingen til barnet i magen fra uke til uke. Fra i år kan de fleste gravide se sitt kommende barn på ultralyd allerede før dagens abortgrense på 12 uker. I dag har vi betydelig kunnskap om fosterets utvikling helt fra befruktning og fram til fødsel. Det er derfor et stort paradoks at flere partier nå arbeider for å heller svekke og ikke styrke fosterets rettigheter. Lover bør alltid tilpasses ny kunnskap og den medisinske utviklingen, noe vi håper utvalgets arbeid vil gjenspeile.

Helseminister Ingvild Kjerkhol fra Arbeiderpartiet fortalte under dagens pressekonferanse at utvalgsmedlemmene vil bli offentliggjort innen kort tid. Utvalgt skal ledes av Kari Sønderland, tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, og arbeidet skal pågå i 18 måneder.