40 prosent av alle dødsfall i Norge skjer på alders- og sykehjem. Årlig dør 3000 av disse på grunn av bivirkninger. Legemiddelhåndteringen i norske sykehjem er svært mangelfull.

Dette kom frem på Menneskeverd sitt årlige høstseminar som ble arrangert på Håndverkeren kurs- og konferansesenter torsdag 21. oktober.

Bettina Husebø, post doktor, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen, stiller seg svært kritisk til antall legemidler pasienter ved slike institusjoner mottar. Hun var selv foredragsholder på nevnte seminar og har lang erfaring som lege og behandler av geriatriske pasienter ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Hun har også vært med å bygge opp kompetanse ved Verdighetssenteret i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Hun ønsker seg betraktelig færre legemidler til denne gruppen pasienter enn hva som er tilfelle i dag.

– Det er kombinasjonen av alle sykdommene som er problemet, ikke den ene sykdommen i seg selv. Dette skaper igjen problemer med feilmedisinering. Generelt vil jeg si at tre medikamenter pr. pasient er nok, sier Husebø.

I snitt har en sykehjemspasient 6,7 diagnoser. Mange av disse pasientene går på mange og ulike medikamenter, noe som altså til sammen bidrar til å forvolde en tidlig død.

Til opplysning er det én lege pr. 160 pasienter ved norske sykehjem, mens det i sykehussektoren er én lege pr. 1,5 pasienter.

– Bivirkninger er relatert til antall medikamenter (polyfarmasi), og mindre til det enkelte legemiddel. En pasient har 50 prosent risiko for interaksjon mellom legemidlene ved bruk av fem medikamenter. Mens en pasient som går på åtte medikamenter har 100 prosent risiko for interaksjon, sier Husebø.

1 Delinger