Fastleger står i fare for å miste jobben dersom de ikke vil henvise til abort. Helse- og omsorgsdepartementet har fratatt legene deres reservasjonsrett, der de av samvittighetstgrunner har kunnet avstå fra å henvise til abort, assistert befruktning og visse typer prevensjon. Dette er i strid med Europarådets nylig vedtatte resolusjon om at helsepersonell skal sikres reservasjonsrett. Norske leger vil nå forsvare sine rettigheter. Er du helsepersonell, og vil stå sammen med dem? Signér oppropet! Send ditt navn, yrkestittel og arbeidssted til dgunnarson@hotmail.com

Les mer om legers kamp for retten til å nekte hos NKLF, i Vårt Land, og hos Bergens Tidene.