team1


Publisert: 24.03.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Det er behov for mer og bedre lindrende behandling for døende, kommer det frem i en rapport som Helsedirektoratet nylig la frem for helseministeren.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Istock

Går det som Helsedirektoratet foreslår i en ny rapport, vil flere døende pasienter i Norge få en bedre lindrende behandling.

Av de 428 kommunene i landet, er det bare 44 som har en lindrende enhet, totalt 272 senger. I tillegg er det 82 sykehjem som hver har tre lindrende sengeplasser eller mer, totalt 130 lindrende sengeplasser, melder NRK.

Rapporten som ble lagt frem tirsdag 16. mars, viser at tilbudet om lindrende behandling primært har vært rettet mot pasienter med kreft, og at det er behov for å utvikle et mer variert tilbud. Regjeringen har gjennom budsjettavtalen med KrF og Venstre besluttet å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av fagrapporten, og de har bevilget 25 millioner kroner til et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om lindrende behandling i kreftomsorgen, kan vi lese på regjeringens hjemmeside.

– Jeg er glad for at lindrende omsorg ved livets slutt er en prioritert oppgave for helsemyndighetene, kommenterer Liv Kjersti S. Thoresen i Menneskeverd.

Ny undersøkelse om aktiv dødshjelp

Nylig ble en ny undersøkelse om nordmenns holdning til aktiv dødshjelp presentert. Svarene i undersøkelsen tilsier at et lite flertall er for innføring av aktiv dødshjelp i Norge. Blant helsearbeidere er det derimot et stort flertall mot aktiv dødshjelp.

Noe av det overraskende som kom frem, var at hver fjerde lege var positive til innføring av aktiv dødshjelp i Norge.

Da undersøkelsen ble presentert, uttalte stortingspolitiker Tone W. Trøen fra Høyre følgende til NRK P1: – Vi må sørge for at lindrende omsorg ved livets slutt er en naturlig del av helsetjenesten vår, og at vi bruker mer ressurser på det i årene fremover.

Liv Kjersti S. Thoresen i Menneskeverd er helt enig. Hun mener at en økt satsing på lindrende omsorg ved livets slutt, kan føre til at færre vil ønske at aktiv dødshjelp skal bli lovlig i Norge.

– Det er viktig å bygge opp kompetansen og fokuset i helsevesenet rundt lindrende omsorg, mener Thoresen. Hun ser at mange får god og lindrende behandling på Hospice rundt om i landet, og skulle ønske at ”hospice-tankegangen” sprer seg inn i både sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien.

 – Assistert selvmord er unødvendig

Pål Klepstad er overlege i anestesi og avdelingssjef på intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I en artikkel i Vårt Land 12. mars i år, sier han at dagens behandlingsmuligheter for smerte- og symptomlindring gjør assistert selvmord unødvendig. Han påpeker at de aller fleste typer smerte kan lindres, og i de få tilfellene det ikke går, kan den døende få lindrende sedering. Det betyr at legene gir pasienten beroligende medikamenter som gjør at personen ikke lenger er mentalt til stede, som en slags kunstig koma. Det er på linje med narkose, slik man får under operasjon.

Klepstad har lang erfaring i å være nær døende mennesker.

–  Man blir ofte overrasket over at den siste tiden har noe fint ved seg, selv om sykdommen forverres mot slutten, sier han til Vårt Land.

Livshjelp framfor dødshjelp

Menneskeverd mener at økt fokus på livshjelp er et mye bedre alternativ enn dødshjelp. Med livshjelp menes at det enkelte menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves verdifullt tross begrenset levetid og store endringer i funksjonsdyktighet.

Les mer om livshjelp her.