Tema: Livshjelp

Hva er livshjelp?

Med livshjelp menes at det enkelte menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt tross begrenset levetid og store endringer i funksjonsdyktighet. 

Livshjelp er å lytte til ønsket om hjelp til å avslutte livet, akseptere at det finnes, finne ut bakgrunnen for det, bli hos pasienten midt i det vanskelige og søke å skape håp i det mørke. Livshjelp innebærer å lindre uten å kunne kurere og på denne måten gjøre livet mindre tungt og smertefullt for pasienten. Den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig angst og fysiske plager, og til å møte døden på sine egne premisser.

Vi mener dødshjelp ikke er et gode for verken mennesket eller samfunnet. Det er flere grunner til det. For det første: Å være menneske er å være avhengig av andre. Hvis døden blir et alternativ, en del av norsk helsetilbud, bommer vi stygt på målet. Når legen kommer, skal du og jeg være sikre på at han eller hun kommer for å helbrede og lindre, ikke for å avslutte liv. Vi mener at en nedbygging av det klare og entydige forbudet mot å ta liv er en kapitulasjon i møte med mennesker i ekstremt sårbare faser av livet. For det andre: FN har utarbeidet en erklæring om den døendes rettigheter. Der står det blant annet: “Jeg har rett til å forvente kontinuerlig medisinsk behandling og omsorg selv om målet endrer seg fra helbredelse til lindring”. Når behandling og pleie ikke lenger har helbredelse som mål, krever en annen tilnærming til pasienten enn når helbredelse er målet. Da snakker vi om livshjelp – god smertelindring, kommunikasjon, pleie og omsorg.

Dødshjelp er et høyst moralsk og filosofisk spørsmål. Målet er at livet skal oppleves meningsfullt og verdifullt tross begrenset levetid og fysiske smerter. Majoriteten av leger og annet helsepersonell i Norge mener dette er måten norsk helsevesen skal møte døende og alvorlig syke på. Et konkret eksempel på at det er mulig, ser vi på hospice rundt om i landet. Oppgaven til et hospice er å gi lindrende behandling for uhelbredelig syke og døende mennesker med kort forventet levetid. Der får beboerne hjelp til å møte døden og til å leve et verdig liv med lidelsen helt til det er slutt.

Dødshjelp-debatten minner oss om at vi ikke gjør en god nok jobb for mennesker som opplever livet som ulevelig. Vi må jobbe videre for at disse menneskene får den hjelpen og lindringen de trenger. Å tilby døden er ikke måten å møte alvorlig syke og døende mennesker på. Livshjelp er å betrakte som motstykke til dødshjelp.

Kilde: Fra NOU 1999:2 Livshjelp

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer