team1


Publisert: 05.01.17  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Det etiske råd i Danmark sier nei til fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Vårt eget Storting vedtok i desember at dagens abortlov tillater fosterreduksjon.

Fosterreduksjonsdebatten i Norge fikk Det etiske rådet til å sette samme sak på dagsorden i Danmark, skriver Vårt Land.

Flertallet i Rådet mener det er en såpass vesentlig forskjell på fosterreduksjon og provosert abort at reglene bør være ulike på de to områdene. Flertallet vil derfor ikke endre dagens danske lovverk, heter det i uttalelsen som du kan lese i sin helhet her.

Ønsket eller uønsket morsskap

«Ved provosert abort av ett eller flere fostre, velger en gravid kvinne bort morsskapet. Retten til å få utført provosert abort innen utløpet av abortgrensen imøtekommer således kvinner som på det gitte tidspunkt ikke ønsker å gjennomføre graviditeten og få et barn (…) Ved fosterreduksjon er morsskapet derimot ønsket, men kvinnen ønsker ikke å gå gravid med og føde alle fostrene i svangerskapet. Medlemmene finner ikke at det uttrykker tilstrekkelig respekt for fostre betraktet som menneskeliv å utføre reduksjon innen utløpet av abortgrensen av andre grunner enn rent helsemessige. Kvinnens rett til selvbestemmelse skal i dette tilfelle tillegges mindre vekt enn i forbindelse med provosert abort, hvor selve morsskapet er uønsket», heter det i uttalelsen angående flertallets synspunkt.

«Paradoksalt»

Mindretallet mente på sin side at en gravid kvinne fritt bør kunne velge å få utført fosterreduksjon innen utløpet av abortgrensen i 12. svangerskapsuke.

«Medlemmene mener at det ikke er gode grunner for å tillegge kvinnens selvbestemmelse avgjørende betydning i forbindelse med provosert abort uten samtidig å gjøre det ved fosterreduksjon. Dessuten har medlemmene den oppfatning at det på ingen måte kan sies å svekke fosterets rettsvern å tillate gravide kvinner selv å treffe beslutninger om fosterreduksjon innenfor abortgrensen. Det virker derimot paradoksalt at en gravid kvinne fritt kan velge å få utført provosert abort av alle fostre i et flerlingsvangerskap, men ikke har mulighet til å beholde ett eller flere av fostrene og fjerne de øvrige», heter det i den delen av uttalelsen som beskriver mindretallets syn.

Ulike konklusjoner

Det etiske råd har avdekket at Justisdepartementet i Norge og Justisdepartementet i Danmark begge har vurdert lovverket og kommet frem til helt ulike konklusjoner.

«(…) det er interessant at konstatere, at Justisministeriet i Danmark i 2003 nåede frem til den stik modsatte konklusjon af den norske lovadelingen», skriver rådet i uttalelsen.

Lovtolkerne i Norge avgjorde i fjor at det ikke var nødvendig å endre abortloven for å åpne opp for fosterreduksjon av friske foster. I Danmark konkluderte lovtolkerne med at fosterreduksjon ikke var omfattet av «lov om svangerskapsavbrytelse», skriver Vårt Land.

Leder i Stortingets helsekomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener at det ikke er unaturlig at to lands lover blir tolket ulikt, selv om begge lover i dette tilfellet skal regulere fosterreduksjon.

– Den norske loven er ikke lik den danske, så her er det rom for ulike tolkninger, sier hun til Vårt Land.

Stort engasjement fra grasrota

Menneskeverd har opplevd stort engasjement fra grasrota etter at Stortinget vedtok at dagens abortlov tillater fosterreduksjon. Et bilde på Menneskeverds Facebookside av et nyfødt tvillingpar med teksten «Hvem ville du valgt bort», og en oppfordring til å fortelle politikerne om sin uenighet angående vedtaket, genererte godt over 17 000 tilbakemeldinger, kommentarer og delinger.

nei-til-tvillingabort

927 Delinger