team1


Publisert: 16.05.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverd er skuffet over flere av Stortingets avgjørelser i revideringen av Bioteknologiloven. 

– Vi er skuffet over at stortingets flertall i flere bio-saker har latt teknikken overkjøre etikken. Det bør ikke være en automatikk i at når noe er medisinskteknisk mulig så er det også legalt å innføre, sier generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk.

Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd. Foto: Menneskeverd

Dahle Stærk peker blant annet på avgjørelsene om at 1) gravide som oppfyller vilkårene for fosterdiagnostikk, bør få tilgang til den nye metoden Non-invasive prenatal testing, NIPT, uten først å måtte benytte KUB-testen som i dag, og på 2) flertallets ja til mitokondriedonasjon.

NIPT-blodprøven
– NIPT-testen har sammen med blodtyping som eneste formål å avdekke kromosomavvik hos fosteret. Når vi vet at aborttallene er høye hos de som får påvist at de bærer på et barn med kromosomavvik, er det beklagelig at et flertall av stortingets medlemmer nå enklere legger til rette for en type «jakt» på mennesker som i de fleste tilfeller lever gode liv. Jeg ser det også bare som et tidsspørsmål før også flere kvinner påberoper seg retten til en slik primærtest. Hva skjer dersom alle får vite?

Han påpeker at hvis fosterdiagnostikk faktisk kunne gi reell hjelp til mor eller barn, så ville saken stilt seg helt annerledes.

– Det er ikke hovedformålet med denne type diagnostikk. Vi vet fra en rekke pasienthistorier at mange foreldre opplever et press fra helsevesenet for å velge abort når det blir avdekket Downs syndrom eller andre trisomier, sier Dahle Stærk.

Mitokondriedonasjon
– Når det gjelder mitokondriedonasjon er det oppsiktsvekkende at Norge sier ja til en slik type behandling det er gjort lite forskning på hittil. Vi vet lite om ringvirkningene av denne type behandling – og konsekvensene dette fører med seg til kommende generasjoner. Også Bioteknologirådets flertall (kun én stemte for) var skeptiske til en slik innføring og vurderte det dithen at man må innhente mer kunnskap om metoden. At flertallet i helsekomiteen ikke lytter til Rådets konklusjoner er underlig. Denne type avgjørelser utfordrer menneskeverdet på lang sikt, sier han.

Ros til to partier
Han benytter samtidig anledningen til å rose KrF og Senterpartiet for deres innsats med å tråkke opp en mer konservativ linje.

– Både KrF og Senterpartiet har lagt menneskeverdet til grunn for sine avgjørelser når det gjelder fremtidens bio-poltikk. Det ønsker vi i Menneskeverd å anerkjenne, sier han.

Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger til spørsmål knyttet til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning.

Les mer om Menneskeverds mening rundt Bioteknologi-revideringen HER

6 Delinger