team1


Publisert: 15.10.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Torsdag forrige uke vant den katolske legen Katarzyna Jachimowicz frem i Høyesterett. Oppsigelsen av hennes fastlegeavtale, fordi hun ikke vil sette inn spiral, er kjent ugyldig. 

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz ble i 2015 oppsagt av Sauherad kommune fordi hun nektet å sette inn spiral. Oppsigelsen skjedde etter at reglene i fastlegeforskriftene ble innskjerpet, slik at fastlegene ikke kunne reservere seg mot å gi prevensjon. Jachimowicz ønsket ikke å sette inn prevensjon som kunne ha aborterende effekt ettersom det stred mot hennes religiøse overbevisning som innebærer et syn der livet starter ved selve befruktningen.

Jachimowicz var fastlege og kommunalt ansatt lege i Sauherad i Telemark i 20 prosents stilling. Hun fikk fastlegejobben i mai 2011. I ansettelsesavtalen med kommunen gjorde legen det klart at hun ikke kunne sette inn spiral av samvittighetsgrunner. I perioden hun var ansatt delegerte hun disse oppgavene til andre leger ved samme legekontor. Hun mottok aldri klager fra pasienter på praksisen.

Selv om flertallet mener noe er rett, blir det ikke mindre galt, sier Katarzyna Jachimowicz.

Saken prøvet gjennom rettsapparatet
Legen gikk i 2016 til sak mot kommunen ettersom hun mente at oppsigelsen av hennes fastlegeavtale var ugyldig. Jachimowicz tapte i tingretten, men vant frem i Lagmannsretten og Høyesterett sist torsdag. En enstemmig høyesterett avgjorde dommen. Kommunen dømmes også til å betale saksomkostninger på 2,5 millioner kroner. Med økonomisk bistand fra Norges Kristne Legeforening og Oslo katolske bispedømme fikk Jachimowicz mulighet til å kunne prøve saken for rettsapparatet.

Etter domsavsigelsen sist torsdag er Jachimowicz lettet og glad over utfallet.

– Jeg er hørt. Det er jeg lettet og glad for, sier Jachimowicz til NRK.

Hun har ikke landet på om hun ønsker jobben sin tilbake. I dag arbeider Jachimowicz som lege i spesialisering i psykiatri ved Notodden sykehus.

Dommen fra Høyesterett 
I dommen fra Høyesterett står det blant annet følgende:
«Høyesterett fant at det var inngått en bindende muntlig avtale i 2011 mellom legen og kommunen som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold, og at den ikke stred mot gjeldende lovgivning eller forskrifter på ansettelsestidspunktet.»  Dommen gir favør til Jachimowicz ettersom hennes avtale med kommunen lå på plass og var bindende før nytt lovverk om reservasjon var på plass.

Dommen tar ikke stilling til om legen kunne få innvilget reservasjon på bakgrunn av Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 9 som favner retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Høyesterett holder menneskerettighetsspørsmålet åpent.

Jachimowiczs advokat, Håkon Bleken, er svært godt fornøyd med avgjørelsen.

– Dette betyr at alle som er i samme situasjon, som er utsatt for urettferdighet og som er presset ut av stillingene sine, har like gode grunner for å beholde jobben, sier Bleken til avisen Dagen.

Advokaten mener det er mange leger som ikke har reist sak, men som hadde lignende reservasjonsavtaler med sine kommuner før de fant seg en annen jobb.

Støtter Jachimowicz sin sak
Maria Elisabeth Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd, er glad på Jachimowiczs sine vegne.

Informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk. Foto: Menneskeverd

– Vi er glade og lettet over at denne dommen slår fast at oppsigelse av Jachimowicz sin fastlegeavtale var ugyldig. Hun tilkjennes nå sin rett til å praktisere den avtalen hun gjorde med kommunen i 2011 – der hennes samvittighet var vektlagt og gyldig i ansettelsesforholdet, sier hun.

Selbekk understreker at selv om dommen ikke tar for seg selve samvittighetsspørsmålet, sender den likevel noen positive signaler til andre leger som måtte forlate sine jobber på bakgrunn av samvittighetskvaler med henvisning til abort og spiral-innsetting da retningslinjene ble skjerpet i 2015.

– Ser man dommen i et slikt perspektiv, er dette en seier for samvittighetens viktige plass i samfunnet vårt, sier Selbekk.

Dette er saken:

  • I 2011 fikk Katarzyna Jachimowicz fast jobb som fastlege i Sauherad kommune.
  • I desember 2015 ble hun fratatt stillingen fordi hun ikke ønsket å sette inn spiral.
  • Hun gikk i 2016 til sak mot kommunen for ugyldig oppsigelse.
  • Jachimowicz tapte i tingretten, men vant frem i lagmannsretten og Høyesterett. Du kan lese hele dommen her.