team1


Publisert: 06.11.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverd mener en justering av paragraf 2c er viktig av flere grunner og vil ha noe å si for abortstatistikken.

– I dag er det slik at diagnoser som ryggmargsbrokk og Downs syndrom faller inn under «sekkebetegnelsen» alvorlig sykdom som er ett av kriteriene i paragraf 2c. Menneskeverd har god grunn til å tro at ved å gjøre en justering i lovteksten slik at man unngår sekkebetegnelsen som i dag favner disse sykdommer, vil føre til at færre får innvilget en senabort, sier generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk.

Stærk understreker at kampen for likeverd handler ikke kun om å fjerne eller justere «sorteringsparagrafen», men også om å styrke informasjonen til de som venter et barn med en diagnose og øke kompetansen hos de som jobber med disse spørsmålene i helsevesenet.

Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk

– Bedre kunnskap om barnet man venter, er essensielt for å kunne forsone seg med graviditeten – når barnet ikke var som ventet. Det første man møter når man får beskjed om at barnet har en diagnose, er ofte egne fordommer. Evner man å skape et kompetanseløft rundt kunnskapsoverføring av informasjon om de ulike diagnosene, bidrar man til å skjære ned fordommer – noe som forhåpentligvis vil slå ut på abortstatistikken.

Generalsekretæren er også opptatt av at lovgiver skaper normer og holdninger i befolkningen.

– Mestrer vi å sette sammen en lov som ikke graderer fostre med diagnoser og egenskaper, vil man rent praktisk også bidra til å påvirke folks holdninger overfor disse gitte diagnosene. Det er åpenbart at lover former holdninger. Det er rimelig grunn til å tro at mange kvinner og par vil tenke seg om en ekstra gang dersom man får beskjed om at man venter et såkalt «annerledesbarn».

Han viser også til at kritikere av forslaget om å justere 2c bevisst blir forsøkt forvrengt.

– Jeg registrerer at Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet sier i Politisk Kvarter (NRK) 5. november at det er ingen ting i paragrafen som knytter seg til Downs syndrom. Det vil jeg tilbakevise som ren feilinformasjon. Ut fra statistikk vet vi at diagnosen Downs syndrom utgjør en stor andel av senaborter på kriteriet 2c. Det ikke uten grunn at 2c i mange tilfeller har blitt omtalt som «Downs-paragrafen».

 

Med flere medlemmer får Menneskeverd større slagkraft til å påvirke politiske beslutninger og drive holdningsskapende arbeid. Vi ønsker et samfunn med plass til alle – uavhengig av funksjonsevne og egenskaper. Menneskeverd driftes primært av medlemskontingent og gaver, derfor trenger vi din støtte.

Synes du denne saken er viktig så meld deg inn i Menneskeverd i dag!

Bli Medlem Nå

124 Delinger