Tema: Embryodonasjon

1. Hva er embryodonasjon/dobbeldonasjon?
Når er par gjennomgår assistert befruktning (IVF) utenfor livmoren er det vanlig at man henter ut 10 til 14 egg fra kvinnens eggstokk som igjen befruktes med partnerens sædceller. Det vil derfor alltid være et overskudd av befruktede egg – også kalt embryoer – etter behandlingen. Disse overtallige embryoene blir enten lagret for senere forsøk på å få barn, eller de blir destruert fordi de ikke er av god nok kvalitet. Embryo kan bare lagres i fem år før de må destrueres. Stortinget bestemte i 2007 at overtallige embryo også kan doneres til forskning under bestemte forutsetninger.

I forbindelse med befruktning utenfor kroppen vil noen foreldre kunne ønske å donere disse befruktede eggene videre til andre som av ulike årsaker har vanskeligheter med å bli gravide. De har kanskje oppbevart et tilfredstillende antall embryoer til senere bruk allerede, og ønsker å opptre altruistisk overfor barnløse.

2. Etiske dilemmaer:
Blant de som som mener at man ikke bør tillate embryodonasjon argumenteres det for at man kun vil hindre at en brøkdel av alle lagrede befruktede eggceller blir destruert, slik at det fundamentale etiske problemet knyttet til embryodestruksjon vil vare ved. I tillegg vil embryodonasjon skape et nytt etisk problem ved at fødte barn ikke får kjenne noen av sine biologiske foreldre og ikke får omsorg av dem. Flere har pekt på Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 om barns rett til å vite om sitt opphav og FNs konvensjon om barns rettigheter, om barns beste og at barn skal – så langt det er mulig – ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.

Blant de som mener at man bør tillate embryodonasjon peker man på begrunnelsen om at noen foreldre som har gjennomgått assistert befruktning, vil se det som en etisk fordel å slippe å destruere sine overtallige befruktede egg og å kunne hjelpe andre til å få barn. I motsetning til eggdonasjon krever ikke en ordning med donasjon av overtallige embryo noen form for ekstra inngrep eller medisinsk behandling av den kvinnelige donoren.

3. Lovverk og regulering:
Etter at Bioteknologimeldingen skulle revideres i mai 2018 var det et flertall på Stortinget som gikk inn for å tillate embryodonasjon/dobbeldonasjon av overtallige befruktede egg. Både Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Fremskrittspartiet ønsket å gå inn for dette. Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil også tillate embryodonasjon i form av at både egg og sæd doneres. Det har også vært et flertall i Bioteknologirådet for denne type donasjon av overskuddsegg. Flertallet i Rådet mener videre at det er etisk uakseptabelt å benytte både donerte sæd- og eggceller for å skape nye embryo.

Etter at KrF gikk inn i Solberg-regjeringen januar 2019, og dermed utgjorde en flertallsregjering sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, fikk de satt en midlertidig stopper for flertallet som ønsket å tillate praksisen. Denne vetoretten til å stanse donasjon av embryoer, ble nedfelt i Granavolden-plattformen og er bindende for inneværende stortingsperiode som løper til høsten 2021.

Kilder:

  • Innstilling 273 S fra Helse- og omsorgskomiteen om Bioteknologimeldingen S 39. 
  • Bioteknologirådet 
logo
Menneskeverd mener:

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere eller om vi har diagnoser eller avvik. Dette er vi opptatt av å formidle! Barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt i mors mage. Vi er opptatt av at de skal få et styrket rettsvern.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere eller om vi har diagnoser eller avvik. Dette er vi opptatt av å formidle! Barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt i mors mage. Vi er opptatt av at de skal få et styrket rettsvern.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.