team1


Publisert: 10.10.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Valget i høst har resultert i en borgerlig konstellasjon. Mye tyder på at det kan blir fire bedre år for vernet av menneskelivet – også for de i mors mage.

Gode steg i riktig retning

Både samarbeidsavtalen mellom de fire ikke-sosialistiske partiene og regjeringsplattformen, som ble lagt frem mandag, fremmer positive avgjørelser vi i Menneskeverd er opptatt av og har jobbet aktivt for. Dette er gode signaler fra den tilkomne blå-blå regjeringen, og et skritt i riktig retning for vernet av menneskeverdet.

 

Steg 1 og 2: Ikke innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve for alle gravide

KrF, Høyre, Frp og Venstre har nå besluttet i sin samarbeidsavtale at tidlig ultralyd ikke skal bli et offentlig tilbud gjennom neste stortingsperiode. I tillegg fastslår avtalen at det ikke skal innføres et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide. I vår foregikk det en het politisk diskusjon i de rødgrønnes rekker rundt bioteknologiloven. Senterpartiet med Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe i spissen, satte som kjent ned foten for tidlig ultralyd til alle kvinner. Det har vært en bred debatt med mange viktige aktører. Forskningsgjennomgangen som Kunnskapssenteret gjorde i forbindelse med behandlingen av saken i prioriteringsrådet tidligere i år, slo tydelig fast at de ikke fant dokumentasjon for en helsemessig gevinst av tidlig ultralyd. At man kan oppdage at et foster har Downs syndrom innen grensen for selvbestemt abort, er ikke å regne som en helsegevinst.

Det er gledelig at regjeringen heller har valgt å forebygge trygge svangerskap ved å bygge ut tilbudet i kommunehelsetjenesten.

Mer om NIPD-blodprøven her

Les: Tøffe Toppe

Her kan du lese hele samarbeidsavtalen mellom H, Krf, Frp og V

 

Steg 3: Engangsstønaden økes

Professor Anne Eskild ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus har tidligere uttalt til VG at mangelen på økonomisk trygghet i arbeidslivet vises igjen både i fødsels- og abortstatistikken. Professoren mener dagens støtteordninger er «tilrettelagt for 50-åringer».

Den nye samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen fastslår en økning av engangsstønaden ved fødsel, noe som kan bidra at flere velger å beholde barnet de bærer. Gode støtteordninger for gravide er som kjent viktige politiske tiltak som kan redusere antall aborter. Den nåværende engangsstønaden til kvinner som ikke har fast inntekt er 35.263 kroner. Nå gjenstår det å se hvilken pengesum gravide ender opp med å kunne motta.

 

Steg 4: Legers reservasjonsmulighet

-Det gis reservasjonsmulighet for fastleger etter dialog med Den norske legeforening, det sier egen særavtale mellom de tre partiene; Høyre, Frp og KrF. Venstre nektet å skrive under på dette punktet under sonderingene. Alvorlige samvittighetsgrunner som er knyttet til liv og død er grunnlaget for at leger nå gis reservasjonsmulighet for deltagelse i henvisning til
abort. Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen mener problemene som har blitt blåst opp rundt den omtalte reservasjonsmuligheten er overdrevet.  – Nåværende regjering har kjørt reservasjonsrettsaken veldig steilt. I dag finnes det så mange ordninger og praktiske muligheter at jeg ikke skjønner at legers reservasjon er et problem. – Dette handler meget prinsipielt om retten til å bruke sin samvittighet. Skal leger, jordmødre og sykepleiere ikke ha lov til å si ifra når noe går på tvers av deres yrkesetikk, tenker jeg med gru på hvilket samfunn vi får. Det at mennesker sier i fra, er en viktig verdi som må hegnes om, sier hun til avisen Dagen i forrige uke.

 

Steg 5: Velferdsløft for syke og eldre

Regjeringen åpner for et velferdsløft for eldre og syke. Omsorgen for eldre og pleietrengende skal bygges ut slik at alle som trenger det for et bedre tilbud enn tidligere. Kvalitet og aktivitet er stikkord som blir fremhevet.  De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet.

Pårørende situasjon skal også styrkes gjennom at de får bedre tilbud om avlastning, veiledning og blir bevisstgjort på støtteordningene som finnes for dem.

Regjeringen vil også styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. Legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice. Et bredere tilbud innen helse og omsorg for døende og alvorlige syke personer kan være med på å bedre livskvaliteten til disse menneskene, slik at man kan gå en verdig død i møte.

Les mer om Hospice her

Les mer her om palliasjon for barn her

 

 Steg 6: Bedre vilkår for funksjonshemmede

Regjeringen vil rettighetsfeste brukestyrt personlig assistanse (BPA) slik at både mennesker med behov for assistanse og deres pårørende kan få en lettere hverdag. Les mer om BPA her.

Den vil også legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i idretten. Dette vil de gjøre gjennom å sikre trygge og stabile rammebetingelser for Special Olympics Norge.

Alle disse gode tiltakene skal vi følge med på at blir gjennomført i praksis i den kommende regjeringsperioden.