FrP, Ap og SVs forslag om fosterdiagnostikk til alle gravide er et klart brudd med bioteknologilovens formål – å bruke teknologien på en slik måte at samfunnet skaper plass til alle. Jakten på mennesker med funksjonshemninger og spesielt Downs syndrom intensiveres, og med dette setter forslagsstillerne alle gravide i umulige valgsituasjoner.

Det har vært bred politisk enighet om at man ikke ønsker et samfunn som sorterer ut mennesker med utviklingshemning. Man har derfor vært tilbakeholdne med tiltak som fremstår som en jakt på spesielle diagnoser fra statens side. Fosterdiagnostikk har derfor vært forbeholdt grupper med spesielt forhøyet risiko. Forslagene som nylig ble lagt frem av FRP, AP og SV, er et klart brudd med denne linjen.

Les mer om hva Menneskeverd mener om fosterdiagnostikk her.

Endring av bioteknologiloven

Menneskeverd er positive til at bioteknologiloven revideres ettersom utviklingen skjer raskt. Dette gjelder både for å ta ny teknologi i bruk til beste for enkeltmennesker og samfunn, og for å sikre at nye metoder ikke bryter med grunnleggende etiske forpliktelser. Hvis bioteknologilovens intensjon om å bruke teknologi som redskap for å skape et samfunn for alle skal realiseres, så forutsetter det årvåkenhet for synet på mennesket. Bioteknologi må ikke reguleres utfra prinsippet om «alt som er mulig, bør bli tillatt» eller en ekstrem individualisme.

Diskriminerende

Hvis forslaget om fosterdiagnostikk til alle gravide blir vedtatt slik det ser ut til nå, vil staten sette i system en «kvalitetskontroll» av alle nye innbyggere. En slik screening medfører at vi vil finne langt flere med Downs syndrom enn i dag, og den eneste «behandlingen» vi kan tilby den gravide, er abort. Dette vil langt på vei innebære nettopp det å gi mennesker uten utviklingsavvik flere rettigheter enn mennesker med utviklingsavvik.

Et forslag som leder til et stort skritt nærmere «sorteringssamfunnet»

For Menneskeverd er det viktig at vi kan sikre at bioteknologi skal brukes slik at samfunnet fortsatt har plass til alle. Menneskeverd jobber nå gjennom alle kanaler for å stoppe forslaget om screening til alle gravide. Vi har tett kontakt med fagmiljøene, driver direkte politisk påvirkning og publiserer artikler.

Vi trenger din hjelp!

Med flere medlemmer får vi større slagkraft til å påvirke politiske beslutninger og drive holdningsskapende arbeid. Vi ønsker et samfunn med plass til alle – uavhengig av funksjonsevne og egenskaper. Menneskeverd driftes primært av medlemskontingent og gaver, derfor trenger vi din støtte.

Synes du denne saken er viktig så meld deg inn i Menneskeverd i dag!

Bli Medlem Nå