Tema: Likeverd

1. Hva er likeverd?
Menneskeverd vil jobbe for at Norge skal ha plass til alle. Vi ønsker ikke et samfunn som sorterer bort dem som er mer annerledes og som krever større ressurser og økt tilrettelegging. Begrepet ‘likeverd’ er inkludert som ett av tre viktige stikkord i Menneskeverds visjon. 

Norge bør gå foran som et godt eksempel for andre land på å vise i praksis at alle mennesker har lik verdi – uansett funksjonsnivå og egenskaper. Her er sammenhengen mellom ufødt og født liv viktig. Undersøkelser og fjerning av fostre på grunn av sykdom og avvik, speiler samfunnets syn og holdninger til sykdommer og diagnoser. Det er en stor risiko for at de som lever med de aktuelle diagnosene føler seg stigmatisert. Dette er en viktig faktor å ta hensyn til, og ikke undergrave betydningen av.

Ved dagens abortlov og paragraf 2 c tolererer vi at mennesker som ikke er funksjonsfriske blir fratatt muligheten til å vokse opp. Dette bidrar til å bygge et samfunn som ikke dyrker mangfoldet, men snarere luker bort de som er annerledes. En slik paragraf i abortloven er et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet.

Selv om ingen mennesker er mer eller mindre verdt enn andre, kan dette være den opplevde konsekvensen i disse tilfellene. Menneskeverd arbeider for at samfunnet skal ha plass til alle, og for at foreldre stoler på samfunnet slik at de kan våge å bære frem barnet sitt.

Man kan spørre seg selv om hvem sykdommen er alvorlig for? Er det foreldre, barnet selv eller samfunnet? Den som tar en beslutning om selektiv abort, har helt sikkert ikke et ønske om å benekte menneskers likeverd, men det blir likevel konsekvensen enten personen vil det eller ikke.

Likeverd kan ikke bare være et fint ord uten innhold. Våre holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne speiles gjennom tiltak i sosialt liv og arbeidsliv. I dag vet vi at det finnes over 70 000 personer som ikke får arbeid fordi de har en funksjonshemming. Dette tallet sier mye om at vi har en vei å gå som samfunn. Det handler om å se ressursene i hvert enkelt menneske og prioritere disse, uavhengig om det finnes begrensninger. Likeverd er nært knyttet til rettferdighet og innebærer derfor at alle mennesker stiller likt, har lik rett på samfunnets goder, fortjener respekt og skal bli tatt på alvor.

Vi må være oppmerksomme på at når de svakeste elimineres eller nedprioriteres, øker presset på de nest svakeste. Hvilket signal sender loven til de av oss som lever med en alvorlig arvelig sykdom. Er noen av oss til for stor belastning for våre foreldre, søsken, lærere eller helsevesen? Har ikke våre liv bidratt, gledet eller hatt stor nok betydning? Når noen ikke får den plassen de fortjener da må vi si ifra. Alle personer har like stor verdi.

logo
Menneskeverd mener:

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere eller om vi har diagnoser eller avvik. Dette er vi opptatt av å formidle! Barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt i mors mage. Vi er opptatt av at de skal få et styrket rettsvern.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere eller om vi har diagnoser eller avvik. Dette er vi opptatt av å formidle! Barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt i mors mage. Vi er opptatt av at de skal få et styrket rettsvern.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.