Selektiv abort - Menneskeverd

Tema: Selektiv abort

1. Hva er selektiv abort?
Seleksjon og sortering er termer som blir benyttet når et barn blir valgt bort grunnet spesifikke egenskaper. Barn som i utgangspunktet var ønsket, blir abortert på bakgrunn av årsaker som sykdom, en diagnose, kjønn eller andre egenskaper hos fosteret.

Paragraf 2c i abortloven gir kvinnen mulighet til abort på grunn av avvik og sykdom hos fosteret, etter uke 12. Dette innebærer en vurdering av menneskers egenskaper og sortering på bakgrunn av egenskaper og diagnoser. I dag blir blant annet Down syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort fra uke 12 og helt til utgangen av 22. svangerskapsuke. Kvinnen kan i realiteten besitte tilstrekkelige ressurser og ha alle muligheter for å kunne ta vare på et barn med ekstra behov, men likevel få adgang til en senabort basert på dette kriteriet alene.

2. Etiske problemstillinger
Ved dagens abortlov og paragraf 2c åpner vi opp for at mennesker som ikke er funksjonsfriske, blir fratatt muligheten til å vokse opp. Dette bidrar til å bygge et samfunn som ikke dyrker mangfoldet, men snarere luker bort de som er annerledes. En slik paragraf i abortloven er et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet. Dette er i praksis diskriminering og en gradering av menneskeverdet.

Menneskeverd arbeider for at vårt samfunn skal ha plass til alle, og for at foreldre kan stole på at samfunnet stiller opp, slik at de kan våge å bære frem barnet sitt. Derfor ser vi nødvendighetene av å kombinere flere prosjekter samtidig og jobbe langs flere akser.

Kampen for likeverd handler ikke kun om å fjerne paragraf 2c, men også om å styrke informasjonen til de som venter et barn med en diagnose og øke kompetansen hos de som jobber med disse spørsmålene i helsevesenet.

Bedre kunnskap om barnet man venter er essensielt for å kunne forsone seg med det som har skjedd – når barnet ikke var som ventet. Det første man møter når man får beskjed om at barnet har en diagnose, er ofte egne fordommer.

Evner man å skape et kompetanseløft rundt kunnskapsoverføring av informasjon om de ulike diagnosene, bidrar man til å skjære ned fordommer – noe som igjen trolig vil slå ut på abortstatistikken.

Tiltak som kan styrke kvinnens økonomi og sosiale situasjon kan også være med på å forhindre at kvinner velger abort i en krise. Selv om abort kan virke som en utvei for kvinner som står i en krevende situasjon, er det ikke sikkert at dette er en god løsning på sikt.

Valg om abort tas over en kortere tidsperiode og det er ofte ikke rom og tid nok for å reflektere langsiktig over valget man er i ferd med å ta. Kan man hjelpe kvinner til å se muligheter og alternativer i en vanskelig livssituasjon, kan det forhåpentligvis bli lettere å velge livet for barnet man bærer.

Relaterte Temaer

3 Delinger

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.