Tema: Rettigheter for gravide

Alle har rett til økonomisk støtte ved graviditet. Finn hvilke rettigheter du har krav på.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Gis fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet, og fram til tre uker før forventet fødsel. Etter det får du foreldrepenger, hvis du har opptjent rett til det. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Dette gjelder for eksempel:

  • arbeid med kjemiske stoffer
  • fysisk slitsomt arbeid
  • arbeid med stressbelastning
  • psykososial forhold

Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for at du skal ha rett til svangerskapspenger. Inntekten din må på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

Fødselspenger

Fødselspenger gis til kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt (eller arbeidsledighetstrygd, sykepenger) i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden. Beløpet regnes ut etter inntekten. Stønadsperioden utgjør 44 uker med full lønn eller 54 uker med 80 prosent av full lønn. Noen av stønadsukene må tas ut av mor, noen av ukene er forbeholdt far. 

Engangsstønad

Engangsstønad gis ved fødsel og adopsjon dersom du ikke har rett til fødsels- eller adopsjonspenger. Dette gjelder også når far har rett til foreldrepenger. Stønaden er skattefri. Pr. 2016: kr 46 000,- pr barn. Ved fødsel kan stønaden tidligst utbetales når svangerskapet har vart i 26 fullgåtte uker. Ved flerbarnsfødsler gis det ekstra engangsstønad for hvert barn mer enn ett.

Er du gravid og usikker på veien videre? Les mer om rådgivningstjenesten Amathea her.

Barnetrygd

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd). Ordinær sats månedlig per barn er kr 970,- Hovedregelen er at du ikke trenger å søke om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Norge, skal moren automatisk få vedtak fra NAV om utbetaling av barnetrygd om lag to måneder etter fødselen.

Kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år eller for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes. Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Går barnet i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Du kan maksimalt få støtte i 11 måneder. F.o.m. august 2014 er støtten for barn i alderen 13 til 18 måneder på kroner 6 000,- . Alle barn i alderen 13-23 måneder kan få full kontantstøtte, dersom de ikke har barnehageplass. Det vil fortsatt være mulig å få halv kontantstøtte dersom barnet går i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke.

Søk om kontantstøtte her

Student og gravid?

Er du student har du rett til støtte de siste seks månedene før fødselen. Du kan få økonomisk hjelp fra lånekassen i 42 uker. Det skal tilsvare det man maksimalt kan få av stipend og lån i de aktuelle ukene.

Les mer om dine rettigheter som student og gravid her

Ekstra støtte for bolig

Når en graviditet er uplanlagt og situasjonen svært vanskelig, kan plass å bo og godt sosialt miljø være avgjørende for at moren vil beholde barnet. Det finnes ulike tilbud i kommunene. Det er også gode tilbud som drives av frivillige organisasjoner.

Relaterte Temaer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.