Tema: Eutanasi

1. Hva er eutanasi? 
Eutanasi er en form for ‘aktiv dødshjelp’. Eutanasi betyr en leges intenderte (tilsiktede) drap på en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel.

2. Lovverk og regulering
I Norge er eutanasi forbudt. Dette bygger på Straffelovens § 275, som fastslår at den som dreper en annen, straffes med fengsel i 8-21 år. I § 276 annet ledd framkommer at straffen kan nedsettes dersom den drepte har samtykket: § 276 annet ledd. Dersom noen med eget samtykke er drept eller påført betydelig skade på kropp eller helse, kan straffen for gjerningspersonen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn den som følger av §§ 275 eller 274 annet ledd.

Merk at selvmordsforsøk i seg selv ikke er straffbart i Norge. Derimot inneholder Straffeloven av 1902 en bestemmelse om at den som bistår ved selvmord kan straffes. Denne bestemmelsen ble i tråd med Strafflovkommisjonens flertall opprettholdt av Stortinget da Straffeloven ble gjennomgått i 2009. I den nye versjonen av Straffeloven fra 2015 ble lovforbudet mot aktiv dødshjelp opprettholdt.

Medvirkning til selvmord er forbudt etter Straffelovens § 277: Den som medvirker til at noen påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år, jf. § 274 annet ledd. Den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år, jf. § 275. Straffen etter første og annet ledd kan, dersom særlige grunner gjør seg gjeldende, likevel settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 274 annet ledd og § 275. Straff kommer ikke til anvendelse når døden eller betydelig skade på kropp eller helse ikke er inntrådt.

 

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer
 • Eutanasi - Internasjonale Lover

  Eutanasi er tillatt ved lov i Nederland, Belgia og Luxemburg i Europa, og Quebec i Canada:

  Nederland:

  • Eutanasi og legeassistert selvmord har vært rettslig akseptert i Nederland siden den såkalte Postma-saken i 1973.
  • Loven om Eutanasi og legeassistert selvmord trådte i kraft i 2002.
  • I dag er det i utgangspunktet to grenser for hvem som kan søke om hjelp til å dø:
   1) Pasienten må ha en uutholdelig lidelse, men loven sier ingenting om sykdom.
   2) Pasienten må være over 12 år.
  • 92 prosent av legne som utfører dødshjelp er allmennleger.
  • Den typiske eutanasi-pasienten er kreftpasienter (83 prosent) i aldersgruppen 60-79 (53 prosent).
  • Antall tilfeller av dødshjelp i 2017 var 6585. Dette er 8 prosentpoengs økning fra året før. Kilde
  • Eutanasi forekommer langt hyppigere enn legeassistert selvmord – 20:1 (kilde).

  Andre kilder: van der Heide et al. 2007, Onwuteaka-Philipsen et al. 2012, Rurup et al. 2012, Trends in end-of-life practices from 1990-2010.

  Belgia:

  • The Belgian Act on Euthanasia fra 2002 tillater eutanasi og legeassistert selvmord, og krever kun at pasienten må være: … i en medisinsk ‘nytteløs’ tilstand av konstant og uutholdelig fysisk eller psykisk lidelse som ikke kan lindres, som følge av en alvorlig og uhelbredelig lidelse forårsaket av sykdom eller ulykke.
  • Belgia er siden februar 2014 det første landet i verden som tar i bruk eutanasi og legeassistert selvmord uavhengig av pasientens alder. Det betyr at det ikke lenger finnes noen nedre aldersgrense for hvem som kan få ‘dødshjelp’, og selv barn som samtykker får nå lov til å avslutte sitt eget liv dersom de er døende og ‘lider uutholdelig’.
  • I 2010 fikk 953 personer hjelp til å ta sitt eget liv, mens i 2016 var dette tallet 2 024. Kilde

  Luxemburg:

  • Eutanasi og legeassister selvmord har vært tillat ved lov siden 2009, og Luxemburg er dermed det tredje landet i Europa som innfører ‘dødshjelp’. Denne loven er veldig lik loven i Nederland og Belgia. Loven krever ikke at pasienten er døende, men i en ‘medisinsk håpløs situasjon’.

  Mer om loven finner du her.

  Quebeck, Canada:

  • Quebec, den største provinsen i Canada, har åpnet for eutanasi og legeassistert selvmord siden 2014.
  • Høyesterett i Canada besluttet i februar 2015 at det totale forbudet mot dødshjelp strider mot landets grunnlov. Det innebærer at Parlamentet ble tvunget til å enten vedta en lov som åpner for dødshjelp i visse tilfeller, eller at hele lovforbudet mot assistanse til selvmord faller, slik at det ikke blir mulig å straffeforfølge noen for hjelp til selvmord. 17. juni 2016 vedtok det kanadiske parlamentet en svært liberal og uholdbar lov om dødshjelp, etter uklare kriterier.

   

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.